پکیج تصفیه فاضلاب EAAS

معرفی پکیج پیش ساخته تصفیه فاضلاب EAAS

مقدمه) 

در سالهای اخیر تمایل به استفاده از واحدهای پیش ساخته تصفیه فاضلاب به شکل پکیج های پیش ساخته قابل حمل به ویژه برای اجتـماعات کوچک از قبـیل شـهرک ها، کمـپ ها، سایـت های کارگاهی، کارخانجات، یگان های نـظامی ، بیمارسـتان ها، مجموعه های ورزشی و دیگر تولید کنندگان فاضلاب بدلیل کاهش قابل ملاحظه هزینه های در جریان سـاخت ، زمـان مورد نیـاز ساخت، امکان حـمل و جابجایی راحـت در صـورت نیاز به تغییر محل نصب پکیج، رو به افزایش گذاشته که این خصایص کاربرد این واحدهای پیش ساخته را به عنوان راه حلی مقرون به صرفه و مطمئن در تصـفیه فاضـلاب این گونـه اجتمـاعات و رفع معـضلات زیسـت محـیطی واحـدهای آلایـنده شهری و صنعتی معرفی و مطرح کرده است. فاضـلابهای تـولیـدی از بخـش های مخـتلف مانند تـوالت ، آشـپزخـانـه و حمام به عنوان فاضلابهای بهداشتی شناحته میشوند.این فاضلابها حاوی آلودگی های مختلفی چون آلودگی های بیولوژیک و میکروبی هستند و در صورت تخلیه در محیط زیست باعث مشکلات فراوانی از قیبل انتشار بوی نامطبوع ، آلودگی های میکروبی در آبهای سطحی، رشـد و تکثـیر جلبـکها و تهـدید حیـات آبـزیان در نتـیجه کاهـش اکسیژن محـلول در آب میگردد به هـمین دلیل سازمان حفاظت محیط زیست ایران قوانین سختگیرانه ای به منظور کاهش مخاطرات رها کردن فاضلاب های انسانی وضع نموده است.

عملکرد)

یکی از روشهای تصـفیه فاضلاب های بهـداشتی، فـرآیند لجن فعال از طریق هوادهی عمقی با کشت معلق یا رشد ثابت توسط باکـتریهای هوازی میباشد. رانـدمان این نوع از تصـفیه فاضـلاب در حدود 95 درصد حذف آلاینده هایی شاخص ا  از قـبیل BOD وCOD است که در صورت لـزوم با اضـافه نمـودن رآکـتـورهای بـی هـوازی و آنـوکســیک به تصفیه تکمیلی فاضلاب کمک خواهد کرد.

فاضلابهای آلوده و بیماریزا پس از هدایت به این سیستم و طی مراحل مختلف تصفیه به پسابی زلال، بدون بو و عاری از مواد معلق تبدیل شده و پس از گندزدایی با ترکیبات کلر یا گاز ازن مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت از محیط زیست قابل دفع به آبهای سطحی و زیرزمینی و یا استفاده در مصارف آبیاری فضای سبز خواهد بود.             

هـر واحـد کامل تصـفیه فاضـلاب دارای متعلقات لازم از قبیل تجهیزات آشغالگیری، سیستم پمپاژ، بلوئر، زلال سازی، هاضـم لجـن، مخزن گـندزدائی و تابلوی برق به همراه کابل کشی مربوطه و لوله های ارتباطی میاشند.مخازن پکیج از ورق و پـروفـیلهای فـلزی اسـتاندارد سـاخته شـده و توسـط پرایمرها و پـوشش های اپوکسی در برابر عوامل خـوردگی محافظت خواهند شد.

مزایای استفاده از پکیج پیش ساخته)

1- مصرف پائین انرژی در هنگام تصفیه فاضلاب

2- نیاز به فضای بسیار کم جهت نصب نسبت به تصفیه خانه های بتنی

3- قابلیت کارکرد سیستم به صورت 24 ساعته

4- پائین بودن هزینه های نگهداری سیستم تصفیه فاضلاب و عدم استفاده از مواد شیمایی

5- قابلیت تصفیه مطابق با استانداردهای زیست محیطی

6- مصرف حداقل انرژی

7- افزایش ظرفیت سیستم پکیج تصفیه مطابق با حجم فاضلاب تولیدی در روز

8- عدم تولید و انتشار بوی نامطبوع در حین فرآیند تصفیه فاضلاب حتی در فضاهای بسته

9- راندمان بسیار بالای حذف آلودگی

10- سادگی عملیات نصب و راه اندازی و نگهداری

11- استفاده از پساب فاضلاب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز و یا استفاده مجدد در سرویس های بهداشتی و یا استفاده در برجهای خنک کننده

12- سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز بسیار کمتر از هزینه ساخت  سیستمهای سنتی تصفیه