پروژه های انجام شده

 

توضیحات

 

عنوان

 

ردیف

ظرفيت: 80 مترمكعب در شبانه روز   نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده.             نوع سازه اجرایی: پكيج فلزي.  مرحله اجرایی : عقد قرارداد و دریافت پیش پرداخت از کارفرما

طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني

1

ظرفيت: 65 مترمكعب در شبانه روز   نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده.             نوع سازه اجرایی: پكيج فلزي.  مرحله اجرایی : عقد قرارداد و دریافت پیش پرداخت از کارفرما

طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني

2

ظرفیت 3000 لیتر    بیمارستان ولیعصر        مرحله اجرایی : تحویل به کارفرما

چربی گیر فایبرگلاس

3

ظرفیت 3000 لیتر    مجتمع تجاری پارس      مرحله اجرایی : تحویل به کارفرما

چربی گیر فایبرگلاس

4

ظرفیت 6000 لیتر    تالار پذیرایی پردیس      مرحله اجرایی : تحویل به کارفرما

چربی گیر فایبرگلاس

5

ظرفیت 2000 لیتر    تالار پذیرایی رفاه        مرحله اجرایی : تحویل به کارفرما

چربی گیر فایبرگلاس

6

ظرفیت 6000 لیتر   مجتمع تجاری آیرن       مرحله اجرایی : تحویل به کارفرما

چربی گیر فایبرگلاس

7

ظرفيت: 100 مترمكعب در شبانه روز   نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده.           نوع سازه اجرایی: پكيج فلزي.  مرحله اجرایی : تحویل به کارفرما

طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني

8