خدمات

 1- مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای تصفیه فاضلاب

2- مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای تصفیه آب

3- مشاوره و ارائه سختی گیرهای رزینی و مغناطیسی

4- مشاوره، طراحی و اجرای استخرهای آب

5- عرضه انواع لوله، سپتیک، منهول و درپوشهای پلی اتیلن دو جداره و تک جداره (PE) تحت فشار